Beleidsplan
2020-2025

1. Omschrijving/doel/typering

De stichting St. Joseph’s Hospice heeft ten doel het financieel ondersteunen van de St. Joseph’s Hospices in Dindigul, Chengalpattu, Chennai, Vellore, Pondicherry en eventueel nog meerdere op te richten hospices in Tamil Nadu, India.

2. Het verhaal

In december 2010 bezochten mijn partner en ik de St. Joseph’s Hospice in Dindigul, opgericht door “father Thomas” Ratta Pillil. Hier worden stervende mensen opgevangen die van de straat zijn gehaald of zijn uitbehandeld in een ziekenhuis. Voorwaarde is dat deze mensen geen familie hebben of er geen contact meer mee hebben. Ze worden gewassen en medisch verzorgd, krijgen eten en een bed en vooral rust en liefde. Als ze sterven worden ze “begraven” op het terrein van de hospice. Het bijzondere van de hospices is dat er ook lichamelijk en geestelijk gehandicapte mensen zonder familie wonen. Zij helpen mee in de hospices, bijvoorbeeld met bouwwerkzaamheden, verzorgen van de moestuin en de varkens, wassen en herstellen van kleding en het bereiden van voedsel. Verder werken er veel vrijwilligers, langdurig of tijdelijk, uit binnen- en buitenland. Als mensen beter worden, vertrekken ze weer uit de hospices of blijven er werken als vrijwilliger. Hoewel father Thomas een Christelijke priester is, zijn mensen van alle religiën welkom. Er worden op het terrein van de hospices milieu ontlastende maatregelen genomen zoals het hergebruik van het waswater.
Van ongeveer 1000 patiënten is dit totaal 10.000 liter water per dag dat gezuiverd wordt om bijvoorbeeld de moestuin te bevloeien. Restaurants in de buurt geven het eten wat over is aan de hospices om de varkens te voederen. De mest van de varkens wordt in stalen vaten opgeslagen. Het gas uit deze vaten wordt gebruikt om te koken. De varkens worden verkocht en leveren geld op.
Mijn partner en ik wilden een donatie doen toen wij de hospice in Dindigul december 2010 bezochten. Father Thomas vroeg ons echter een stichting in Nederland op te richten met een ANBI status omdat er Nederlanders langskomen die net als wij een donatie willen doen en een stichting het geven van donaties eenvoudiger maakt en er ook nog een belastingvoordeel kan zijn.

3. De donaties

 Het doel van de stichting St. Joseph’s Hospice is het in ontvangst nemen van donaties en deze door te geven aan father Thomas. Het jaarverslag is openbaar. Wij streven ernaar het laatste nieuws te tonen.

Inkomsten worden verkregen doordat derden giften overmaken op de bankrekening van de stichting. De stichting is bekend door de website, mond-op-mond reclame en father Thomas in India.

Er wordt geen vermogen opgebouwd door de stichting, elk jaar worden alle giften overgemaakt naar father Thomas.

De enige kosten die gemaakt worden zijn de bankkosten van de ING bank voor de bankrekening en de transactiekosten. Het bestuur, vrijwilligers e.d. ontvangen geen vergoeding.

BALANS Boekjaar 2020

Passiva
– Er is geen eigen vermogen en er zijn geen kortlopende schulden.
– Er is alleen geld in kas.

Activa
– Er is geen materiële en financiële vaste activa.
– Er is geen vlottende activa met uitzondering van liquide middelen,                               het kasgeld € 243,48.

4. Uitgeoefende activiteiten/toekomstvisie/doelen/realisatie

In de huidige situatie zullen mensen uit Nederland die father Thomas kennen, geld doneren via de stichting. Er is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status toegekend door de belasting per 14-9-2011. In de toekomst wil de stichting proberen in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld erflatingen en testamenten. Ook zal de stichting zich kenbaar maken bij kerkgenootschappen, en misschien hospices in Nederland. Een en ander moet nog worden uitgewerkt.  Een Indiase folder met Engelse tekst met foto’s van de hospice en een dvd met Duitse tekst is aanwezig.